Yksinyrittäjän avustushakemus / Support application for sole entrepreneurs

Täytä hakemus huolellisesti. Puutteellisesti täytetty hakemus hylätään. / Fill in the application carefully. An incomplete application will be rejected.

Perustiedot / Basic information

Yrityksen nimi / Company name:*
Yrityksen osoite / Company address: *
Yrityksen YTJ-rekisterin mukainen kotikunta / Company’s home town according to the YTJ-register: *
i
Y-tunnus tai henkilötunnus, jos Y-tunnusta ei ole / Business identity code or social security number if there is no business ID: *
Yritystoiminnan aloitusajankohta / Start date of the company:*
i
Yritysmuoto / Form of business: *
YEL-vakuutusnumero (Jos sinulla ei ole YEL-numeroa kirjoita kenttään: Ei YEL-numeroa.) / YEL–insurance number (If you don't have YEL-insurance number type: No YEL-number.): *
i
Yhteyshenkilö / Contact person: *
Henkilötunnus / Social security number: *
Puhelinnumero / Telephone number: *
Sähköposti / Email: *
Sähköpostiosoitteen vahvistus / Confirm email: *
i
Pankkiyhteys (IBAN) / Bank account number (IBAN): *
i

Toiminnan kuvaus / Current operations

Päätoimiala / Main field of business: *
i
Päätuotteet ja palvelut / Main products and services: *
1000 merkkiä jäljellä
i
Kuvaile lyhyesti asiakkaitasi ja miten koronaepidemia on vaikuttanut yrityksesi liiketoimintaan. / Briefly describe your customers and how the corona epidemic has affected your business.: *
1000 merkkiä jäljellä
i
Vakuutan, että olen päätoiminen yksinyrittäjä, eikä minulla ole palveluksessa palkattua työvoimaa. / I certify that I am a full-time sole entrepreneur and I do not employ hired workforce. *
i
Vakuutan että yritystoimintani on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. / I certify that my business has been profitable before corona epidemic. *
i
Vakuutan, että koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yritykseni taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen / I certify that corona epidemic has significantly weakened the financial performance of my company after 16 March 2020.*
i
Vakuutan, että yritykselläni / I certify that my company *
ei ole verovelkaa / don't have tax liabilities
on verovelkaa / have tax liabilities / Jos yritykselläsi on verovelkaa, niin liitä hakemukseen liitetiedostona verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma. / If the company have tax liabilities attach debt plan approved by the Tax Admistration to application.
i

Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet (vähämerkityksinen yritystuki)/ De minimis aid previously received by the applicant

i

Lisätietoja de minimis-tuesta » More information on de minimis »

Onko hakijalle myönnetty kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukea? Has the applicant received de minimis aid during the current year and the previous two tax years? *
Kyllä / Yes
Ei / No
Jos kyllä, tuen myöntäjä, euromäärä ja myöntämispäivä / If yes, grantor, amount in euro and date of grant :
1000 merkkiä jäljellä
i

Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi / Recovery plan

Aion jatkaa yritystoimintaa koronaepidemian jälkeen / I will continue my business after the corona epidemic: *
Kyllä / Yes
Ei / No
i
Miten hakija aikoo käyttää avustuksen? / How will the applicant use the support?: *
1000 merkkiä jäljellä
i

Liitteet / Attachments

Liitetiedoston max. koko 2Mb/liitetiedosto (.pdf, .doc. .docx, .xls, xlsx.) / Maximum size of attachment file is 2Mb/file. (.pdf, .doc. .docx, .xls, xlsx.)

Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus / Financial statements 2019/latest financial statements or Tax return 2019/latest tax return: *
x
Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista, tai muu yrittäjän selvitys, jolla todennetaan, että yritystoiminta on merkittävästi heikentynyt 16.3.2020 jälkeen johtuen koronaepidemiasta / Copies of accounts and / or statements of account, or any other statement from the entrepreneur showing that business has deteriorated significantly since 16 March 2020 due to the corona epidemic.: *
x
Yrityksen verovelkatodistus (enintään 3kk vanha) / Tax debt certificate of the company (up to 3 months old): *
x
Muut liitteet, esim. selvitys yritystoiminnan ulkopuolisista sivutoimisista palkkatuloista tai verovelkasuunnitelma (jos yrityksellä on verovelkaa, lisää tähän velkasuunnitelma). / Other attachments, e.g. debt plan approved by the Tax Administration (if the company has a tax liabilities, add a debt plan here):
x
x
x

Hakemuksen allekirjoittajan tiedot / Detail of the signatory

Henkilötunnus / Social security number: *
i
Hyväksyn, että tietoni välitetään hakemustani käsitteleville kunnan/kaupungin organisaatioille ja että tietoni talletetaan heidän tietojärjestelmiinsä. Tiedot käsitellään luottamuksellisina / I agree that my information will be passed on to the municipal / city organizations that process my application and that my information will be stored in their information systems. The information will be treated confidentially.
Vakuutan allekirjoituksellani tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi ja ilmoittamani pankkitili on yritykseni virallinen tili. / I certify that the information provided in this application is correct and the bank account I have provided is the official account of my company.: *

Hakemus vastaanotetaan nyt valmisteluun. Hakemuksen käsittely on ehdollinen valtion kuntakohtaiselle päätökselle valtionavustuksesta. Hakemusten päätöksenteko alkaa silloin, kun tukipäätöksen tekevälle kunnalle on myönnetty valtionavustus tuen maksamiseen. Tämä tieto päivitetään www.businessjoensuu.fi/yksinyrittajatuki/

The application is now being received for preparation. The processing of the application is conditional on the municipality-specific decision on the state subsidy. The decision-making of applications begins when the state grant has been awarded to the municipality. This information is updated at www.businessjoensuu.fi/en/sole-entrepreneur-support/

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

When a municipality grants the grant on the basis of this application, an agreement is entered into between the beneficiary and the municipality in accordance with section 7 (3) of Act on Discretionary Government Transfers (688/2001), to which the following conditions apply: